Συνεργασία

Πολιτική Προστασία

Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν διαχρονική και θεσμοθετημένη συνεργασία ανάμεσα στις αντίστοιχες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Με την συμμετοχή των δύο χωρών στην Ε.Ε. η συνεργασία αυτή ενδυναμώνεται στο πλαίσιο και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Η Πολιτική Άμυνα και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, καθώς και η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Κρήτης έχουν κοινή επιδίωξη την υψηλότερη δυνατή κάλυψη των αναγκών πρόληψης, αποτροπής και περιορισμού των περιβαλλοντικών, φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, όπως είναι οι πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές και άλλες.

Η απόκτηση ενιαίας αντίληψης στο σχεδιασμό, η ανάπτυξη ενός κοινού επιχειρησιακού μηχανισμού αντιμετώπισης καταστροφών και η ανάληψη κοινών επεμβατικών δράσεων εντάσσονται στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας.

Η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της έχουν αναδείξει
μια σειρά από δυσκολίες στην αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων

Περιβαλλοντικός πόρος

Η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της έχουν αναδείξει μια σειρά από δυσκολίες στην αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων. Τα φαινόμενα αυτά απειλούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, ένα από τα πιο βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής όπου εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Η ανάγκη για προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του περιβαλλοντικού πόρου γίνεται ακόμα πιο επιτακτική γιατί συμβάλλει συνολικά στην αναπτυξιακή διαδικασία, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και των επισκεπτών, δεδομένης και της παρουσίας σημαντικών τουριστικών προορισμών.

Στο παρελθόν μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές αλλά και τεχνολογικά ατυχήματα, είχαν αρνητικές συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ευμάρεια της περιοχής. Παράλληλα, η δυνατότητα για αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της περιοχής (πετρέλαιο – φυσικό αέριο), δημιουργεί νέες προοπτικές, αλλά και νέες ανάγκες.

Ενιαία Περιοχή Παρέμβασης

Οι υπηρεσίες των δύο χωρών που είναι αρμόδιες για την πολιτική προστασία κρίνουν αναγκαία τη συνέχιση και εντατικοποίηση της συνεργασίας τους μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, την προμήθεια εξοπλισμού με δυνατότητα μεταφοράς, καθώς και την ανάπτυξη κοινών μεθόδων και εργαλείων πρόληψης και παρέμβασης.

Η συνεργασία αυτή μπορεί να αποκτήσει ακόμα πιο μόνιμο χαρακτήρα, μέσα από αντιμετώπιση της περιοχής παρέμβασης ως ενιαίας, ώστε να αξιοποιούν τους διαθέσιμους πόρους από κοινού και πιο αποτελεσματικά, συμβάλλοντας στην διατήρηση του περιβαλλοντικού πόρου.