Πλημμυρίς

Ταυτότητα έργου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Τίτλος

Στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικής αλλαγής

Ακρώνυμο

ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ

Άξονας 3

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Θεματικός Στόχος 5

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Επενδυτική Προτεραιότητα

Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Ειδικός στόχος: Πρόληψη κινδύνων και προστασία από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

909.337,27

Συνολικός προϋπολογισμός

772.936,68

Προϋπολογισμός ΕΤΠΑ

15%

Συγχρηματοδότηση Ελλάδα – Κύπρος

Ιούλιος 2021 – Ιούνιος 2023

Διάρκεια έργου

Εταιρικό Σχήμα

Πολιτική Άμυνα Κύπρου
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Ελλάδα – Κύπρος

«Η δημιουργία της ιστοσελίδας Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής.»

Επικοινωνία

Tel: +357 22802424 | Email: [email protected]

ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: