Στόχοι

Κοινή δράση

Το έργο «Πλημμυρίς» αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση κοινών επεμβάσεων αντιμετώπισης φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπιστικών καταστροφών, με έμφαση στις πλημμύρες.

Με την προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού (αντλίες), σε συνδυασμό με την ενίσχυση και ανταλλαγή της σχετικής πυροσβεστικής γνώσης και εμπειρίας, οι υπηρεσίες Κύπρου και Ελλάδας θα είναι σε θέση να καλύψουν επιχειρησιακά τις περιοχές συνεργασίας των δύο Κρατών – Μελών.

Με αυτό τον τρόπο, θα βελτιωθεί η δυνατότητα των εμπλεκόμενων δυνάμεων πολιτικής προστασίας για την από κοινού, άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση, την πρόληψη και την αποτροπή ή και τον περιορισμό των συνεπειών καταστροφών.

Γενικός Στόχος Έργου

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η ενίσχυση κοινών Ελληνοκυπριακών επεμβάσεων αντιμετώπισης φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπιστικών καταστροφών, με έμφαση στις πλημμύρες.

Ειδικοί Στόχοι Έργου

 • Η προστασία του περιβαλλοντικού πόρου.
 • Η ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα αντιμετώπισης κινδύνων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.
 • Η δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής επέμβασης.
 • Η ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος: πρόληψη και διαχείριση.
 • Η δημιουργία ενιαίας αντίληψης σε θέματα φυσικών κινδύνων (με έμφαση στις πλημμύρες).
 • Η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού των Δικαιούχων, με έμφαση σε θέματα αιχμής, όπως είναι οι πλημμύρες.
 • Τα οχήματα και ο εξοπλισμός έχουν την δυνατότητα άμεσης μεταφοράς και παρέμβασης στις περιοχές της Συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας και άλλες όμορες περιοχές.

Παράλληλα, θα υλοποιηθούν προγράμματα εκπαίδευσης, ένα στην Κύπρο και ένα στην Ελλάδα, με θεματικό αντικείμενο τις καταστροφές.

Οχήματα – Εξοπλισμός – Εκπαίδευση

Το έργο «Πλημμυρίς» εστιάζει στο σχεδιασμό κοινής στρατηγικής για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Αφορά επίσης την προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού και τη διεξαγωγή εκπαιδεύσεων.

 • 4 οχήματα για αντιμετώπιση διαχείρισης συμβάντων από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές,
 • 4 αντλίες (Dewatering / flood relief and Sewage purpose) για  άντληση  νερών  σε περίπτωση πλημμυρών.
 • Όχημα διάσωσης.
 • 17 βενζινοκίνητες αντλίες αυτόματης αναρρόφησης για πλημμύρες.
 • 5 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα (4Χ4), για εκτός δρόμου διαδρομές

Το έργο «Πλημμυρίς» προβλέπει προγράμματα εκπαίδευσης σε κάθε Κράτος – Μέλος, με θεματικό αντικείμενο τις καταστροφές κυρίως από πλημμύρες.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα το συντονισμό, οργάνωση, διαχείριση ρίσκου ομάδων σε περιπτώσεις μεγάλων επεισοδίων από καταστροφές στο εξωτερικό.

Το καινοτομικό στοιχείο, εστιάζεται στο γεγονός ό,τι κάποια από τα στελέχη που θα μεταβούν στο εξωτερικό, θα λειτουργήσουν και ως εκπαιδευτές στο προγράμματα που θα διεξαχθούν στην Κύπρο και Κρήτη, ενώ θα χρησιμοποιηθεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός.

Αποτελεσματα

Με την υλοποίηση του έργου, αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Ενισχυμένη κοινή διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής

Επικέντρωση στην πρόληψη κινδύνων και την προστασία από καταστροφές.

Αύξηση της ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές

Ανάπτυξη στρατηγικών και προμήθεια εξοπλισμού.

Βελτίωση του χρόνου και ποιότητας ανταπόκρισης

Ενδυνάμωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού.

Ενδυνάμωση των δημόσιων υπηρεσιών

Έγκαιρη πρόβλεψη και προειδοποίηση για φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

The “Plimmiris” project focuses on designing a common strategy for managing and addressing the risks posed by floods and other major disasters due to climate change. It also concerns the supply of vehicles and equipment for the benefit the partners of the project as well as the conduct of trainings.

For the Civil Defence of Cyprus:

 • 4 vehicles for dealing with natural or technological disaster management,
 • 4 pumps (Dewatering / flood relief and Sewage purpose) for pumping water in case of floods.

For the Cyprus Fire Service:

 • A Rescue vehicle.
 • 17 petrol self-priming pumps for floods.

For the Decentralized Administration of Crete:

 • 5 water trucks (4×4), for off-road routes

Expected Result

In the framework of the implementation of the project, the following results are expected:

 • Enhanced joint management of the region’s natural resources, with a focus on risk prevention and disaster protection.
 • Improving response time and quality, by strengthening the knowledge and skills of the staff.
 • Increase resilience to natural disasters by developing strategies and procuring equipment.
 • Strengthening public services, for timely forecasting and warning of natural and human-made disasters.